ที่ทำการปกครอง
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


Welcome to Thupput Website

Go Tour


คำขวัญประจำอำเภอทับปุด


"ประตูสู่พังงา อ้อมกอดแม่ย่าหงส์ ดงขิง ขมิ้น ถิ่นกำเนิดหลวงปู่แช่ม สวยแจ่มน้ำตกเต่าทองเนืองนองกุ้งหอยปูปลาโคกไคร เจดีย์สูงใหญ่วัดบางเหรียง"


Go Tour


ข้อมูลการปกครองและประชากร


38 หมู่บ้าน

แบ่งตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองท้องถิ่น 6 แห่ง

แบ่งตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง

จำนวนประชากรทั้งหมด 24,907 คน

อำเภอทับปุดมีประชากรทั้งหมด 24,907 คน แยกเป็น เพศชาย 12,409 คนเพศหญิง 12,498 คน

สถานศึกษาจำนวน 20 แห่ง

ในพื้นที่อำเภอทับปุด มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง และมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทับปุด


แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทับปุด
ติดต่อเรา


ที่ว่าการอำเภอทับปุด เลขที่ 73 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ : 076599117

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

Facebook :Copyright © 2018 by thupput.com